Program telewizji Dolnej Austrii pt. "NÖ heute", z dnia 16.08.2016, Zagłuszacze dla zakładów karnych

Ogólne warunki handlowe

Stan na dzień 05.08.2002

§ 1 Zastosowanie

Te ogólne warunki dostawy i zapłaty oraz ogólne warunki dostawy przemysłu elektronicznego znajdują stosownie do § 2 niemieckiej ustawy o ogólnych warunkach handlowych zastosowanie do wszystkich naszych kupujących. Inne ogólne warunki handlowe lub warunki zakupu obowiązują tylko, gdy zostały one pisemnie potwierdzone przez Gerdes SA. W tym miejscu zwraca się uwagę na to, że te ogólne warunki handlowe w stosunku do innych kupców obowiązują w sposób nieograniczony. Na ochronę prawną zgodnie z niemiecką ustawą o ogólnych warunkach handlowych lub niemieckim kodeksem cywilnym powołać się mogą tylko osoby prywatne. Jeśli określone tutaj terminy i regulacje są sprzeczne w zakresie maksymalnych górnych granic w stosunku do osób prywatnych zgodnie z definicją niemieckiej ustawy o ogólnych warunkach handlowych, względnie niemieckiego kodeksu cywilnego, to w stosunku do nich zastosowanie znajdują automatycznie regulacje ustawowe.

§ 2 Oferty, warunki cenowe

Wszelkie oferty i katalogi Gerdes SA są niezobowiązujące. Nie wynika z nich żaden obowiązek dostawy. Zmiany ceny i zmiany danych technicznych poszczególnych produktów mogą być dokonane bez powiadomienia. Jeśli zawarta została już umowa kupna, to wymienione zmiany możliwe są tylko o tyle, o ile służą one technicznemu postępowi i ulepszeniu.

Podane na rachunkach i ofertach ceny końcowe obowiązują loco skład w Meckenheim z wyłączeniem porta i opakowania, chyba że uzgodniono coś innego. Towar transportowany jest na ryzyko odbiorcy. Na wyraźne życzenie zawierana jest umowa o ubezpieczenie transportu, którego koszty ponosi klient.

§ 3 Zawarcie i odstąpienie od umowy

Gerdes SA przyjmuje zamówienia i zlecenia telefonicznie, pisemnie i za pomocą internetowego systemu składania zamówień, które to wszystkie generalnie złożone zostają stosownie do opublikowanych warunków. Przyjęcie zamówienia oświadcza poprzez bezpośrednią dostawę lub poprzez wysłanie pisemnego lub elektronicznego (email) potwierdzenia.

Zamawiający może ze swojej strony pisemnie (także poprzez email) lub poprzez odesłanie towarów w ciągu 2 tygodni odstąpić od umowy. O ile wartość zamówienia przekracza €40, Gerdes SA zwraca koszty odesłania zamówienia (por. § 9). Zwracamy uwagę, że obniżenie wartości związane z użyciem rzeczy może być potrącone.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku oprogramowania, nagrań audio bądź wideo, które przez zamawiającego zostały rozpieczętowane lub w przypadku świadczeń dostarczanych drogą internetową (np. oprogramowanie do ściągnięcia z internetu). To samo dotyczy wersji zmodefikowanych (produkty OEM, wersje specjalne, usługi konstrukcyjne, produkty licencyjne).

§ 4 Dostawa

Gerdes SA podejmuje starania, aby dotrzymać podane, niezobowiązujące terminy dostawy. Nie może jednak dać w tym zakresie gwarancji, z wyjątkiem transakcji o bezwzględnie wiążącym terminie, która musi być określona odrębną umową. Opóźnienia i ograniczenia nie upoważniają zamawiającego do podejmowania środków odwetowych, chyba że wykaże on umyślne bądź rażąco niedbałe naruszenie umowy ze strony Gerdes SA, które uprawniają go do odstąpienia od umowy, względnie jeśli wykaże on wystąpienie po stronie Gerdes SA zwłoki w spełnieniu świadczenia, względnie niemożliwości świadczenia zawinionej przez Gerdes SA, względnie częściowej zwłoki w spełnieniu świadczenia po stronie Gerdes SA, względnie częściowej niemożliwości świadczenia zawinionej przez Gerdes SA. Roszczenia o odszkodowanie, przekraczające wysokość ceny kupna produktów, których dotyczy spór, są – bez względu na ich rodzaj i określenie - wykluczone.

Dostawy następują generalnie na ryzyko odbiorcy. Wybór przedsiębiorstwa transportowego należy do Gerdes SA.

Gerdes SA może wstrzymać dostawę towarów, gdy ich zabezpieczenie kredytowe nie pokryje docelowo dalszego zaopatrywania zamawiającego. W takim przypadku zamawiający musi zadbać o to, aby pozyskać odpowiednie zabezpieczenie lub wyrównać zaciągnięte kredyty towarowe. Zamawiający pozostaje w zwłoce w odbiorze od momentu, w którym Gerdes SA powiadomiła go o zakwalifikowanie ubezpieczenia kredytowego.

§ 5 Zatrzeżenie prawa własności

Towar pozostaje do momentu całkowitej zapłaty własnością Gerdes SA. Uprzednie ustanowienie dalszego zastawu i przewłaszczenie na zabezpieczenie jest niedopuszczalne. Jeśli klient jest odsprzedającym, to do momentu całkowitej zapłaty własność towaru pozostaje zastrzeżona w poszerzonym zakresie.

§ 6 Wymagalność zapłaty, zwłoka

Gerdes AG dostarcza zasadniczo na wybranych przez Państwo warunkach zapłaty. Jeśli nie uzgodniono w sposób wyraźny inaczej i nie potwierdzono tego pisemnie, to dostawa następuje tylko w oparciu o polecenie zapłaty, uprzednio przekazany czek lub gotówkowe pobranie. Określone produkty dostępne są tylko w kombinacji z określonymi formami zapłaty (np. polecenie zapłaty). Inaczej mogą być one zaoferowane ewentualnie tylko na innych warunkach.

Jako zapłata traktowana jest tylko wpłata gotówkowa, względnie zaksięgowanie wpłaty na jednym z kont Gerdes SA.

Jeśli jako formę płatności ustalono polecenie zapłaty, to obowiązuje następująca szczególna regulacja: w przypadku braku realizacji, błędnego podania danych bankowych lub zwrotnego obciążenia konta, Gerdes SA blokuje tymczasowo konto klienta i ewentualnie związane z nim świadczenia. Za powstały w związku z nałożeniem blokady nakład, Gerdes SA może obciążyć klienta opłatą w wysokości 10 €. W każdym przypadku klient ponosi powstałe z tego powodu opłaty bankowe (w obu bankach).

Klient jest świadomy, że podany na rachunku termin określa prawną wymagalność w tym terminie. Wpłaty tylko wtedy są uznane za terminowe, gdy do podanego terminu wpłyną na podane na rachunku konto albo zostaną uiszczone w gotówce. Dla opóźnionych wpłat Gerdes SA jest uprawniona do żądania odsetek, których wysokość ustala się w następujący sposób: 5% ponad roczne oprocentowanie bazowe, określane przez Niemiecki Bank Federalny.

W przypadku wystąpienia opóźnienia w płatności, Gerdes SA upomina z reguły dwukrotnie. Upomnienie nie ma wpływu na wymagalność, a jedynie potwierdza opóźnienie. Jako dowód wysłania upomnienia wystarcza dowód należytego nadania monitu w ramach organizacji przedsiębiorstwa Gerdes SA na adres kupującego, który podany jest na wystawianym mu rachunku. Za każde upomnienie po nadejściu ustawowego lub określonego powyżej opóźnienia (w zależności, co nadejdzie prędzej), Gerdes SA obciąża konto klienta kosztami monitu. Jeśli klient nie płaci pomimo upomnienia, to Gerdes SA zleca adwokatowi ściągnięcie należności. Dane, które należy zgłosić, dotyczące opóźnienia zapłaty, monitów oraz wniesionych środków prawnych, przekazywane są w wypełnieniu obowiązku instytucji ubezpieczającej kredyt.

§ 7 Potrącenie, zatrzymanie

Prawo zatrzymania możliwe jest tylko w ramach przepisów ustawowych, w szczególności §§ 320 i n. niemieckiego kodeksu cywilnego. Potrącenie jest wykluczone, chyba że wierzytelność wzajemna kupującego jest bezsprzeczna i prawomocnie stwierdzona.

§ 8 Rękojmia za wady i odpowiedzialność cywilna

Reklamacje mogą być uwzględnione tylko w ramach terminu ustawowego po odbiorze przesyłki. Oczywiste wady muszą być zgłoszone Gerdes SA najpóźniej w terminie 14 dni od odebrania przesyłki. Roszczenia kupującego w przypadku wad towaru ograniczone są najpierw wedle naszego wyboru do nieodpłatnej wymiany wszystkich części, które ze względu na wady fabryczne lub wady materiału są uszkodzone, względnie do nieodpłatnej naprawy z naszej strony, przy czym dopiero w przypadku wykazania nieskuteczności dostawy zastępczej kupujący ma prawo wedle swojego wyboru do domagania się pisemnie stosownego obniżenia ceny kupna, względnie do anulowania umowy sprzedaży.

O ile poniżej nic innego nie wynika, to dalej idące roszczenia – bez względu na ich rodzaj czy określenie – są wykluczone. Gerdes SA nie odpowiada dlatego za szkody, które nie powstały na samym dostarczonym przedmiocie. W szczególności brak jest odpowiedzialności za szkody majątkowe u kupującego. To ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje w tym samym zakresie przy osobistej odpowiedzialności pracowników i przedstawicieli Gerdes SA oraz osób, którym Gerdes SA powierzyła wykonanie zobowiązania. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje, jeśli przyczyna powstania szkód oparta jest na zamiarze lub rażącej niedbałości.

Jeśli Gerdes SA nieumyślnie narusza istotny dla umowy obowiązek, to obowiązek naprawienia szkody ograniczony jest przy szkodach materialnych do typowo powstającej szkody.

Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od dnia dostawy. Okres ten wyznacza termin przedawnienia i obowiązuje dla wszystkich możliwych roszczeń, wynikających z wad i dalszych szkód powstałych jako następstwo wady. O ile produkty objęte są dłuższą "gwarancją", to po upływie okresu rękojmi wchodzą w życie odpowiednie regulacje gwarancyjne.

W przypadku bezpodstawnych reklamacji (błędy w obsłudze przy niewadliwych towarach itp.) klient ponosi ryczałtową opłatę manipulacyjną i kontrolną, a towar odsyłany jest do niego na jego koszt. Ewentualnymi kosztami dostarczenia towaru z powrotem do Gerdes SA, które poniósł Gerdes SA, jest również obciążany klient.

§ 9 Odesłanie towaru przy odstąpieniu do umowy albo rękojmi

Gerdes SA odmawia zasadniczo przyjęcia nieopłaconych przesyłek. W przypadkach określonych w § 3 (odstąpienie od umowy gdy cena zakupu przekracza € 40) lub § 8 (przypadek uprawnionej rękojmi) Gerdes SA pokrywa koszty dostarczenia towaru z powrotem do Gerdes SA. Kupujący kontaktuje się uprzednio z Gerdes SA i otrzymuje numer zwrotnej przesyłki (RMA). Bez tego numeru i opisu wady lub kopii rachunku w przypadku odstąpienia od umowy, realizacja nie jest możliwa. Gerdes SA zleca odbiór paczki firmie UPS. W wyjątkowych przypadkach klient może urządzenie nadać też opłaconą przez siebie przesyłką. W takim przypadku muszą być podane na wypełnionym druczku RMA dane klienta do przelewu w celu dokonania ewentualnego zwrotu kosztów przesyłki (do wysokości normalnej opłaty pocztowej za przesyłki gabarytowe lub paczki, w zależności od wagi).

§ 10 Prawo stosowane, sąd właściwy i obowiązywanie

Sądem właściwym dla wszystkich sporów prawnych jest sąd w Rheinbach (Niemcy). Miejscem wykonania umowy jest Meckenheim (Niemcy). Zastosowanie znajduje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Te ogólne warunki handlowe tracą swoją ważność w momencie opublikowania nowych warunków handlowych przez Gerdes SA.